Bakit mahalagang magkaroon ka ng tamang posisyon tungkol sa mga isyung tungkol sa seksuwalidad?

Answers 1

Answer:

Seksuwalidad

Ang seksuwalidad ay ang behikulo upang maging ganap na tao - lalaki o babae - na ninanais mong maging. Hindi ito pisikal o bayolohikal na kakanyahan lamang.  

Mahalagang magkaroon ka ng tamang posisyon tungkol sa mga isyung tungkol sa seksuwalidad dahil:
 • Ang seksuwalidad ay ang kabuuan ng iyong pagkatao.  
 • Ang seksuwalidad ay daan upang maging ganap na tao.
 • Maaari mong piliin ang iyong seksuwalidad.  
 • Mahalaga ang iyong pagiging lalaki o babae sa pipiliin mong kurso o karera balang araw.
 • Isang moral na hamon sa bawat tao ang pagbubuo ng seksuwalidad at pagkatao upang maging ganap ang pagkababae o pagkalalaki.  
 • Hindi moral ang taong hindi buo ang seksuwalidad at pagkatao.  
 • Ang lalaki ay dapat na lalaki sa seksuwalidad at pagkatao, ganoon din naman ang babae.  
 • Maaaring hindi magtugma ang seksuwalidad at pagkatao ng tao.  
 • Mahalagang behikulo ng pagpapakatao ang seksuwalidad.

“Tao lamang ang may kakayahang magmahal, at ang tao lamang ang makapagsisilang ng isa pang tao, na tulad niya ay may kakayahang magmahal. Ang kakayahang ito na magmahal – at maghatid ng pagmamahal sa mundo – ang likas na nagpapadakila sa tao.”  

 • Ang tao ay nilikhang seksuwal kaya siya ay kabahagi ng Diyos sa Kaniyang pagiging Manlilikha.  
 • Higit na mahalaga ang kakayahang magmahal ng tao kaysa sa kaniyang kakayahang magsilang ng sanggol, dahil ito ang nagpapadakila sa kaniya.  
 • Ang tao ay likas na dakila dahil siya’y nilikhang kawangis ng Diyos.
 • Mas marami ang mga anak mas dakila ang isang tao.

Para sa karagdagan pang kaalaman magtungo sa link na:

Kahulugan at Kahalagahan ng Sekswalidad: brainly.ph/question/547490

#LetsStudy

Do you know the answer? Add it here!

Can't find the answer?

Log in with Google

or

Forgot your password?

I don't have an account, and I want to Register

Choose a language and a region
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years